اثر فرانسه میلیون فرانسه فرانسوی انتخابات

اثر: فرانسه میلیون فرانسه فرانسوی انتخابات ریاست جمهوری اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری

برگزاری ایده شو بهینه سازی مصرف با عنوان درعلوم فنی و مهندسی دراصفهان

بیست و هشتمین مناسبت ‘ایده شو’ (ایده پردازی فناورانه) با عنوان بهینه‌ سازی مصرف در علوم فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار ش..

ادامه مطلب